Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Madison Art Group

Door je shop of podium te plaatsen en/of aan te melden op Madison Art Group geef je automatisch aan dat je het eens bent met deze algemene voorwaarden van Madison Art Group. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Website: door Madison Art Group geëxploiteerde internet-website houdende een webshop, website, winkel, product en diensten gids.
Webshop, website, winkel, product en diensten: de partij die een overeenkomst sluit met Madison Art Group.

Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen webshop/website/winkel/product/dienst en Madison Art Group. Vermelding door de aanmelding op Madison Art Group heb je je akkoord verklaard met deze algemene voorwaarden. Madison Art Group bepaalt of jouw webshop/website/winkel/product/dienst in aanmerking komt voor een vermelding in haar overzicht. Zodra jouw shop of podium online wordt gezet, kun je deze terug vinden onder de passende categorie(en). De volgorde van de shops wisselt dagelijks. Voor een abonnement Basic betaal je €299,40 | Regular betaal je €599,40 | Premium €899,40 per jaar excl. BTW. Dit bedrag wordt vanaf het moment dat jouw shop online wordt gezet vooruit gefactureerd voor een jaar. Bij onjuistheden in de vermelding kun je met Madison Art Group contact opnemen, waarna Madison Art Group de vermelding zal aanpassen. Je kunt Madison Art Group altijd vragen om de plaatsing te wijzigen. Bij het Basic abonnement is 1 correctieronde inbegrepen, bij het Regular abonnement zijn 2 correctierondes inbegrepen en bij het Premium abonnement zijn 3 correctierondes inbegrepen. Voor de overige wijzigingen dien je €25,- te voldoen.

Betaling

Madison Art Group factureert voor elk abonnement één kalenderjaar vooruit zodra de shop of podium online wordt geplaatst. Voor ieder abonnement geldt een duur van één kalenderjaar. Na dit jaar vervalt de vermelding automatisch, dus zonder dat enige opzegging of mededeling daarvan vereist is. Voor het verstrijken van deze periode, kun je aangeven of je wederom een abonnement voor een nieuwe periode van één kalenderjaar wenst aan te gaan. Madison Art Group verstuurt haar facturen per e-mail. Alle tarieven van Madison Art Group zijn uitgedrukt in Euro en exclusief BTW. Betalingen dienen plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij uitblijven van tijdige betaling zal Madison Art Group de vermelding, gelinkt aan webshop verwijderen. Bij niet tijdige en volledige betaling is de klant in verzuim zonder dat een ingebrekestelling door Madison Art Group is vereist. In geval van verzuim is de klant over het openstaande bedrag een rente gelijk aan de geldende wettelijke rente voor handelstransacties verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand geldt als een volle maand. Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, juridische kosten daaronder begrepen, komen voor rekening van de klant. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het, met inbegrip van voornoemde rente, door verschuldigde bedrag, zulks met een minimum van €250,-. Onverminderd de haar verder toekomende rechten is Madison Art Group gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten (bijvoorbeeld door het verwijderen van de aanvullende gegevens en het op nonactief stellen van de shop of podium, indien en zolang de klant niet aan een of meer van zijn verplichtingen jegens Madison Art Group volledig heeft voldaan. Indien de klant opnieuw actief wordt, dient deze de zgn. reactiveringskosten te betalen van €45,-. Voor de betaling van een vermelding aan Madison Art Group is inbegrepen: de visuele opmaak en tekstuele vermelding van de shop of podium op Madison Art Group en 1 correctieronde. Wijzigingen na plaatsing als gevolg van wijziging van collectie of assortiment, faillissement, staking van activiteiten, naamswijziging of wijziging van eigenaar zijn niet inbegrepen in een abonnement en zijn voor eigen rekening.

Intellectuele eigendom

Madison Art Group is rechthebbende van alle rechten van intellectuele eigendom in de ruimste zin des woords met betrekking tot de website. In het geval Madison Art Group in opdracht van de klant werkzaamheden voor shop of podium verricht of doet verrichten, vrijwaart de klant Madison Art Group ter zake inbreuk, en eventueel daaruit voortvloeiende schade, op intellectuele eigendomsrechten van derden in het geval Madison Art Group gebruik maakt van door de klant aangeleverd beeldmateriaal en/of tekst. De klant staat ervoor in geen inbreuk te maken op de intellectuele eigendomsrechten van Madison Art Group dan wel de intellectuele eigendomsrechten van andere webshops/website/winkel/product/dienst en vrijwaart Madison Art Group voor alle aanspraken uit dien hoofde.

Aansprakelijkheid Madison Art Group

De inhoud van de database wordt bepaald door de diverse webshops/websites/winkels/producten en diensten. Madison Art Group is voor de inhoud van de database op geen enkele wijze aansprakelijk. Webshop/website/winkel/product/dienst vrijwaart Madison Art Group voor alle aanspraken van derden uit welke hoofd dan ook ter zake van vergoeding van schade, kosten of interesses verband houdende met de Website c.q. voortvloeien uit gebruik van de Website. Madison Art Group aanvaardt voorts geen enkele verantwoordelijkheid noch aansprakelijkheid ten aanzien van de informatie en/of goederen die middels een link op de website kan/kunnen worden verkregen.

Beschikbaarheid, onderhoud en wijzigingen

Madison Art Group staat in voor een beschikbaarheidpercentage van de website van tenminste 98%, waarbij nonbeschikbaarheid wegens onderhoud buiten beschouwing wordt gelaten. Non-beschikbaarheid die zijn oorzaak vindt in factoren die gelegen zijn in overmacht c.q. buiten de risico- en/of invloedsfeer van Madison Art Group liggen wordt uiteraard eveneens buiten beschouwing gelaten. Madison Art Group is alsdan niet gehouden tot enige schadevergoeding. Madison Art Group is steeds gerechtigd de website, in de ruimste zin van het woord, alsmede de daaraan ten grondslag liggende applicatie te wijzigen met dien verstande dat de kernactiviteit als geformuleerd in de definitie van website ook na wijziging nog steeds op een efficiënte wijze uitgeoefend moet kunnen worden op de website. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Madison Art Group geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor Madison Art Group niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Madison Art Group of van derden daaronder inbegrepen.

Privacybepaling

Madison Art Group behandelt informatie, die in het kader van de opdracht ter kennis komt, vertrouwelijk. Derden partijen, die eventueel bij de uitvoering van de plaatsing worden betrokken, worden aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling gebonden. Madison Art Group behandelt persoonsgegevens met zorg en gebruiken deze alleen binnen de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Madison Art Group maakt gebruik van cookies.

Deze website maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die door de internet browser op uw computer worden geplaatst. Via deze website kunnen de volgende soorten cookies geplaatst worden:

 1. Functionele cookies
  Deze cookies worden gebruikt om de website gebruiksvriendelijker te maken door bepaalde gebruikersvoorkeuren op te slaan. Bijvoorbeeld om te onthouden dat u ingelogd bent, bepaalde pagina’s reeds bekeken hebt, meegedaan hebt aan een poll of om bepaalde voorkeuren voor de weergave vast te houden.
 2. Cookies voor het tonen van gerichte advertenties
  Deze site maakt gebruik van advertentienetwerken om advertenties te tonen op bepaalde plekken in de website. Daarnaast kunnen bepaalde specifieke technieken als retargeting en real-time bidding ingezet worden om bezoekers die bepaalde pagina’s van deze website hebben bezocht opnieuw te bereiken via gerichte advertenties op websites van derden. Om deze advertenties zo goed mogelijk te kunnen afstemmen op uw interesses worden cookies gebruikt. De gegevens die in deze cookies worden opgeslagen zijn volledig anoniem.
 3. Cookies voor website analyse
  Madison Art Group maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om Welovewebshops.nl te helpen analyseren hoe gebruikers de Website gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website gebruikt wordt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor Madison Art Group en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.
 4. Overige cookies
  Deze website kan mediabestanden van websites van derden zoals bijvoorbeeld Youtube.com bevatten. Bij het afspelen van deze mediabestanden kunnen door deze derden cookies geplaatst worden. Verder biedt deze website de optie om bepaalde informatie te delen via sociale netwerken als Facebook.com, LinkedIn.com, Instagram, Pinterest.com of Twitter.com. Bij gebruik van deze functionaliteit kunnen door deze sociale netwerken cookies op uw computer plaatsen om bij te houden welke informatie gedeeld is.

Blokkeren van cookies

U kunt uw internet browser zo instellen dat u wordt gewaarschuwd als er een cookie wordt geplaatst. Ook kunt u het plaatsen van cookies volledig blokkeren. U kunt dan echter mogelijk niet van alle onderdelen van de website gebruikmaken.

Alle rechten voorbehouden

Op alle content, gepubliceerd op Madison Art Group rusten rechten van intellectueel eigendom. Madison Art Group geeft uitsluitend de klant toestemming om hun plaatsing te kopiëren voor eigen gebruik zonder schriftelijke toestemming van Madison Art Group. Andere partijen is niet toegestaan gepubliceerde informatie openbaar te maken, te kopiëren of te vermenigvuldigen zonder schriftelijke toestemming van Madison Art Group. Madison Art Group distantieert zich van verantwoording over rechten op content van de klant, welke gepubliceerd kunnen worden op Madison Art Group. Madison Art Group draagt op geen enkele wijze verantwoordelijkheid voor rechten die eventueel verbonden zijn aan beeld-, merken-, en auteursrecht van de gepubliceerde shop of podium.

Overeenkomst

Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die uit de Overeenkomst voortvloeien zullen worden beslecht door de rechtbank te Den Haag. ©2016 | Madison Art Group